در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Health and Nutrition OfficerSave the ChildrenکندزFeb-23
 TVET school teachersGIZ Afghanistanچند ولایتFeb-22
 Field SurveyorDynamic Visionچند ولایتFeb-19
 Provincial CoordinatorDynamic Visionچند ولایتFeb-19
 Operation OfficerDynamic Visionچند ولایتFeb-19
 Field SupervisorDynamic Visionچند ولایتMar-11
 GuardWEE-RDP/MRRDکندزFeb-20
 CleanerWEE-RDP/MRRDکندزFeb-20
 Telecommunications & TechnologySalaam Noori ICT Servicesچند ولایتFeb-19
 ریاست اطلاعات و فرهنگ...وزارت اطلاعات و فرهنگکندزFeb-18
 Technician North Telecom ISP & ICT Servicesچند ولایتFeb-26
en