در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Education Field Supervisor (EFS)SCAکندزApr-11
 Market Development SpecialistIDLGچند ولایتApr-6
 Flying Humanitarian Access ManagerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Flying HR Admin OfficerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Flying Logistic OfficerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 External Evaluation ConsultantDAARTTکندزMar-31
 استاد قراردادیSalam University Kunduz BranchکندزJul-19
en