در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Monitoring OfficerOrganization for Relief Development (ORD)چند ولایتDec-25
 Distributor OfficerOrganization for Relief Development (ORD)چند ولایتDec-25
 PSN Focal PointOrganization for Relief Development (ORD)چند ولایتDec-25
 CPM Focal PointOrganization for Relief Development (ORD)چند ولایتDec-25
 Face to Face Marketing Officer/ باز...GIZچند ولایتDec-25
 Project Coordinator RET InternationalکندزDec-31
 Logistic & Procurement OfficerOrganization of Human Welfare (OHW)کندزDec-22
 Municipal شاروالIDLGچند ولایتDec-27
 Community FacilitatorOrganization of Human Welfare (OHW)کندزDec-24
 ریاست امور سرحدات و ق...وزارت امور سرحدات و قبایلکندزDec-29
 Assistant Human Rights Officer UNAMAکندزDec-27
 Assistant Human Rights OfficerUNAMAکندزDec-27
 Provincial CLTS CoordinatorFHI360/IHSANچند ولایتDec-29
 Admin/Finance OfficerOrganization of Human Welfare (OHW)کندزDec-22
 M&E OfficerOrganization of Human Welfare (OHW)کندزDec-22
 Provincial CoordinatorOrganization of Human Welfare (OHW)کندزDec-22
 Regional M&E OfficerWEE-RDP/MRRDکندزDec-24
 Regional M&E OfficerWEE-RDP/MRRDکندزDec-24
en