در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 IT AssistantIRC (International Rescue Committee)ننگرهارFeb-20
 Provincial EPI Coordinator (Extender) WADANچند ولایتFeb-21
 Project ManagerOrganization of Human Welfare (OHW)ننگرهارFeb-20
 Data/reporting clerk (Female)Tdh Terre des hommesننگرهارFeb-20
 Logistics AssistantPU-AMIننگرهارFeb-20
 EnumeratorMercy CorpsننگرهارFeb-16
 Senior Protection Officer- Re announced...IRC (International Rescue Committee)ننگرهارFeb-17
 Provincial Manager (GIS)Ministry of Urban Development and Landچند ولایتFeb-18
 Field MonitorAfghanistan International NGO Safety ORGننگرهارFeb-23
 NAP III Radio program Cordaidچند ولایتFeb-17
 Security Focal PointPU-AMIننگرهارFeb-17
 Project Clerk (Community development a...CTG-IOMننگرهارFeb-18
 Telecommunications & TechnologySalaam Noori ICT Servicesچند ولایتFeb-19
 Project Clerk (Community development an...CTG-IOMننگرهارFeb-18
 Project Assistant (Community developmen...CTG-IOMننگرهارFeb-18
 ریاست مالی و اداری ول...اداره ارگانهای محلننگرهارFeb-16
 ریاست منابع بشری ولای...اداره ارگانهای محلننگرهارFeb-16
 ریاست حفاظت محیط زیست...اداره ملی حفاظت محیط زیستننگرهارFeb-16
 ریاست انکشاف دهات ولا...وزارت احیا و انکشاف دهاتننگرهارFeb-16
 ریاست امور سرحدات و ق...وزارت امور سرحدات و قبایلننگرهارFeb-16
en