در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Admin/Finance OfficerRural Rehabilitation Association for AfghanistanارزگانJan-26
 انجنیر سرویریاست ساختمانی هلمندچند ولایتJan-26
 EPI OfficerSocial and Health Development program (SHDP)ارزگانJan-31
 Nutrition officerSocial and Health Development program (SHDP)ارزگانJan-31
 Application/Web developers/designers MACSچند ولایتFeb-28
 Web/App developers/designers MACSچند ولایتFeb-28
en