در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  انجنیر اطمینان کیفیتریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
  انجنیر همکار اطمینان ...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
  انجنیر ارشد اطمینان ک...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
 WASH Engineer Organization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-24
 Site Engineer Organization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-24
 Psychosocial Counsellor Organization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-23
 Protection Officer Organization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-28
 Agriculturist Organization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-27
 GBV Counsellor Organization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-22
 Health/Hygine Promotor Organization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-22
 Social Organizer Organization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-22
 Data Entry OfficerOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-20
 ForemanOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-25
 M&E OfficerOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتApr-23
 Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
 Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
 Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
en