در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 HQIP OfficerSocial and Health Development program (SHDP)ارزگانJul-25
 ریاست دفتر مقام ولایت...اداره مستقل ارگانهای محلارزگانJul-22
 ناظر ساحوی اطفالAIHRCچند ولایتJul-19
 ریاست ارشاد حج و اوقا...وزارت ارشاد، حج و اوقافارزگانJul-20
 Food Security SupervisorMedairارزگانJul-19
 WASH Supervisor-OrzganMedairارزگانJul-19
 Monitor Particip GmbH Afghanistanچند ولایتJul-14
 ریاست صحت عامه ولایت ...وزارت صحت عامهارزگانJul-14
 Facebook Page OwnerDEM GROUP Corporationچند ولایتJul-30
en