در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Community Based Rehabilitation WorkerSCAپکتیکاJul-25
 ریاست منابع بشری ولای...اداره مستقل ارگانهای محلپکتیکاJul-15
 Monitor Particip GmbH Afghanistanچند ولایتJul-14
 Facebook Page OwnerDEM GROUP Corporationچند ولایتJul-30
 OBs/GYN Specialist (متخصص نسای...Organization for Health Promotion and Management(OHPM)پکتیکاOct-14
en