در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 مساعد حقوقیMinistry of Justice (MoJ)چند ولایتOct-25
 ریاست امور سرحدات و ق...وزارت امور سرحدات و قبایللوگرOct-24
 متخصص جراحی(CAF) موسسه مواظبت خانواده های افغانلوگرOct-31
 Field Monitor / Supervisor Care of Afghan FamiliesلوگرOct-31
 داشتن تخصص جراحی عموم...(CAF) موسسه مواظبت خانواده های افغانلوگرOct-31
 Project Manager ( Road Projects )United Infrastructure Projects (UIProjects)لوگرOct-24
 Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
 Access Mobilizer (208-2018)IRC (International Rescue Committee)چند ولایتDec-30
en