در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Telecommunications & TechnologySalaam Noori ICT Servicesچند ولایتFeb-19
 Technician North Telecom ISP & ICT Servicesچند ولایتFeb-26
 Access Mobilizer (208-2018)IRC (International Rescue Committee)چند ولایتDec-30
en