عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ریاست اصلاحات اداری و...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیچند ولایتOct-28
 EPI OfficerMRCAPaktyaOct-23
 مدیر منابع بشری Independent Election Commissionچند ولایتDec-11
 Nutrition Technician-Paktia(82-2018) Fe...IRC (International Rescue Committee)PaktyaDec-9
 Female Guard/CleanerIRC (International Rescue Committee)PaktyaDec-7
en