در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  تکنيشن اکسريز (X-Ray Techn...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  تکنيشن دندان (Dental Technic...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  واکسيناتور (Vaccinator)HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  (Phisiotherapist) فزيو تراپيHEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  (Anesthetic Nurse)نرس انستیزیHEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  داکتر انستزي (Anesthesiologi...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  (Pharmacist) فارمسيست شفاخ...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  قابله شفاخانه (MidWife)HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  نرس/ پرستار Ward NurseHEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  (Operating theater and sterilization) ...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  Eye Specialist داکتر معالج چ...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  Medical DirectorHEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
  (Head Nurse) هد نرس شفاخانهHEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-28
 Face to Face Marketing Officer/ باز...GIZچند ولایتDec-25
 متخصص ارتوپیدی (Orthopedic...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-26
 داکتر دندان (Dentist)HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-26
 داکتر معالج کلینیک/شف...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-26
 متخصص داخله (Medical Special...HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-26
 متخصص اطفال (Pediatrician)HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-26
 جراح (نسایی ولادي)HEWAD, Reconstruction, Health & Humanitarian Assistance CommitteeپکتیاDec-26
en