در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Project OfficerWelthungerhilfeچند ولایتJul-10
  DRR Field EngineerCTGچند ولایتJul-13
  Community Educator آموزگار یا ...CAFچند ولایتJul-3
  وکیل مدافعCare of Afghan Families (CAF)چند ولایتJun-30
  تسهیل کننده و هماهنگ ...Care of Afghan Families (CAF)چند ولایتJun-30
  Stock/Inventory in charge Solidarity for Afghan Families SAFچند ولایتJun-30
  Project Officer/SuppervisorSolidarity for Afghan Families SAFچند ولایتJun-30
  Admin/ Finance officerSolidarity for Afghan Families SAFچند ولایتJun-30
  ریاست عدلیه ولایات خو...وزارت عدلیهچند ولایتJun-30
  Data CollectorOrganization of Awareness, Skills and Knowledgeچند ولایتJun-30
  Marketing ManagerAbdullah Jalalzai LTDچند ولایتJul-7
  Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
  Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
en