در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Teller/Customer Service RepresentativeAzizi Bankچند ولایتJan-31
  Cleaner ( برای 9 ولایت )Ministry of Public Healthچند ولایتJan-28
  Laboratory Technician(برای 9 ولا...Ministry of Public Healthچند ولایتJan-28
  Internal Medicine Specialist (برای ...Ministry of Public Healthچند ولایتJan-28
  Nurse ( برای 9 ولایت )Ministry of Public Healthچند ولایتJan-24
  متخصص التراسوند) برای...Ministry of Public Healthچند ولایتJan-28
  Pharmacist (برای 9 ولایت )Ministry of Public Healthچند ولایتJan-28
  ریاست دفتر مقام ولایت...اداره مستقل ارگانهای محلنیمروزJan-25
  MHPSS CounsellorCTG-IOMنیمروزJan-21
  DTM Team LeaderCTG-IOMچند ولایتJan-23
  DTM Enumerator CTG-IOMچند ولایتJan-23
  DTM Data Entry ClerkCTG-IOMچند ولایتJan-23
  Assistant SurveyorMinistry of Energy and WaterنیمروزJan-24
  Team Leader WASH (Afghan Nationals Only...Norwegian Refugee CouncilنیمروزJan-22
en