در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  انجنیر اطمینان کیفیتریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
  انجنیر همکار اطمینان ...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
  انجنیر ارشد اطمینان ک...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
 District Officer EDMLWEE-RDP/MoWAنیمروزApr-30
 Provincial CoordinatorEQUALITY for Peace and Democracy(EPD)چند ولایتApr-30
 Admin/Finance OfficerEQUALITY for Peace and Democracy(EPD)چند ولایتApr-30
 Field Officer CDROچند ولایتApr-24
 GIS OfficerIDLGچند ولایتApr-25
 Outreach and Communication OfficerIDLGچند ولایتApr-25
 Dean of Faculty (Law and Political Scie...BIHE (BARAK Institute of Higher Education)نیمروزMay-8
 Law and Political Science Lecturer BIHE (BARAK Institute of Higher Education)نیمروزMay-8
 BBA Lecturer (Accounting and financial ...BIHE (BARAK Institute of Higher Education)نیمروزMay-8
 Dean of Faculty (Business Aministration...BIHE (BARAK Institute of Higher Education)نیمروزMay-8
 Electrical Maintenance TechnicianLazuli Pamir Consulting Engineering Services Coچند ولایتApr-19
 Generator Maintenance TechnicianLazuli Pamir Consulting Engineering Services Coچند ولایتApr-19
 Pump Maintenance TechnicianLazuli Pamir Consulting Engineering Services Coچند ولایتApr-19
 Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
 Admin and Finance Officer EQUALITY for Peace and Democracy(EPD)نیمروزAug-13
 Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
 Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
en