در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Regional Associate Director Specified ...FHI 360 / NHTAPچند ولایتJul-3
 Monitoring and Evaluation Officer (Site...IDS Afghanistanچند ولایتJul-20
 عضو مسلکی حقوق مدنی و ...وزارت عدلیهچند ولایتAug-7
en