در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  انجنیر ارشد اطمینان ک...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
 GBV Specialist Movement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-24
 Provincial CoordinatorEQUALITY for Peace and Democracy(EPD)چند ولایتApr-30
 Admin/Finance OfficerEQUALITY for Peace and Democracy(EPD)چند ولایتApr-30
 Master Trainer Movement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-20
 Monitoring and Evaluation OfficerMovement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-20
 MHPSS Consultant Movement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-20
 Child Protection Case Management Office...Movement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-20
 Child Protection Social WorkerMovement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-20
 Child Protection Case WorkerMovement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-20
 Child Protection OfficerMovement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-20
 Internship/ MaleCitizen Charter/MRRDچند ولایتApr-26
 Child Protection Project ManagerMovement for Protection Organization(MPO)چند ولایتApr-20
 PSS Supervisor PU-AMIکنرApr-20
 Admin Assistant Save the ChildrenکنرApr-19
 Field MonitorIDLGچند ولایتApr-19
 Field MonitorIDLGچند ولایتApr-19
 Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
 Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
 Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
en