عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Midwife Officer PU-AMIKunarOct-26
 Female Physiotherapist PU-AMIKunarOct-27
 Female PSYCHOSOCIAL COUNCELOR PU-AMIKunarOct-27
 Female Nurse PU-AMIKunarOct-27
 Female Nutrition CounselorPU-AMIKunarOct-27
 مدیر منابع بشری Independent Election Commissionچند ولایتDec-11
 Nurse for Senzi CHCPU-AMIKunarDec-27
 Field Officer KunarMaderaKunarNov-14
en