در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Project CoordinatorAfghanistan Social Improvement Organization (ASIO)چند ولایتJan-27
 انجنیر سرویریاست ساختمانی هلمندچند ولایتJan-26
 FIELD ADVISORDAI/OTIبامیانJan-28
 M&E Specialist Maltya financial servicesچند ولایتSep-28
 Application/Web developers/designers MACSچند ولایتFeb-28
 Web/App developers/designers MACSچند ولایتFeb-28
en