در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  مساعد حقوقیMinistry of Justice (MoJ)چند ولایتOct-25
  Finance & Administration OfficerMission EastبدخشانOct-27
  Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
  Nutrition officer Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
  Field Supervisor Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
  Security Guard Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
  Male NurseYouth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
  MidwifeYouth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
  Community Development Facilitator سه...Concern Worldwide- AFghanistanچند ولایتDec-26
en