در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Admin/Finance OfficerAWECبدخشانMar-7
  Hub Coordinator Aga Khan Education Services, AfghanistanبدخشانMar-8
  Hub Coordinator Aga Khan Education Services, AfghanistanبدخشانMar-8
  Hub Coordinator Aga Khan Education Services, AfghanistanبدخشانMar-8
  Hub Coordinator Aga Khan Education Services, AfghanistanبدخشانMar-8
  Community Mobilizer Norwegian Afghanistan CommitteeبدخشانMar-10
  Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  Auto ElectricianCTG-WFPچند ولایتMay-23
  Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  M&E Specialist Maltya financial servicesچند ولایتSep-28
en