در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  آموزگار در مهارت های: ...Aga Khan FoundationبدخشانApr-7
 Regional Coordinator Education Aga Khan FoundationبدخشانApr-10
 District Coordinator - Shahr-e-Bazarg ...Concern Worldwide- AFghanistanبدخشانApr-5
 Flying Humanitarian Access ManagerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Defense lawyer for Badakhshan universit...GIZ-AfghanistanبدخشانApr-1
 Defense lawyer for Badakhshan universit...GIZ-Afghanistan | Rule of Law ProjectبدخشانApr-1
 Flying HR Admin OfficerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Flying Logistic OfficerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
en