در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Admin/Gender & Youth Clerk - Maydan Sha...DAI/SHAHARمیدان وردکFeb-25
 Telecommunications & TechnologySalaam Noori ICT Servicesچند ولایتFeb-19
 Technician North Telecom ISP & ICT Servicesچند ولایتFeb-26
en