در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  City ManagerACTEDچند ولایتSep-28
  Package ManagerACTEDچند ولایتSep-28
 Chief TrainerACTEDچند ولایتSep-28
 Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
 Nutrition officer Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
 Field Supervisor Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
 RH Officer/SupervisorAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Security Guard Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
 Pharmacy Assistant / Store Keeper Assistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Pharmacy OfficerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Male NurseYouth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
 MidwifeYouth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
 CDC/ Capacity Building officerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 CashierAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 EPI OfficerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-30
 Cook/CleanerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-30
 Logistic AssistantAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-30
en