در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Administrative Positions – Women’s ...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Chief of Party (COP) – Women’s Empo...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Deputy Chief of Party - Technical / Wom...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Deputy Chief of Party - Operations/ Wom...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Director of Grants and Contracts – Wo...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Technical Positions – Women’s Empow...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 DistributorORCDچند ولایتNov-16
 Provincial Supervisor ORCDچند ولایتNov-16
 Community Mobilizers ORCDچند ولایتNov-16
 Regional M&E Field OfficerAACS Consultingچند ولایتNov-14
 جمع آوری اسنادشرکت الیاس سعید چارترد اکونتنسچند ولایتDec-4
 Call For ResumesMSI-AMELAچند ولایتNov-24
 Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
 Nutrition officer Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
 Field Supervisor Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
 RH Officer/SupervisorAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Security Guard Youth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
 Pharmacy Assistant / Store Keeper Assistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Pharmacy OfficerAssistance for Health,Eduacation and Development (AHEAD)چند ولایتDec-28
 Male NurseYouth Health and Development Organization (YHDO)چند ولایتDec-25
en