در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Protection and Rule of Law Case WorkerIRC (International Rescue Committee)خوستApr-5
 Protection and Rule of Law Monitor IRC (International Rescue Committee)خوستApr-5
 Sr. Protection and Rule of Law Officer-...IRC (International Rescue Committee)خوستApr-5
 Protection and Rule of Law Monitoring O...IRC (International Rescue Committee)خوستApr-5
 Community Based Child Protection Office...IRC (International Rescue Committee)خوستApr-4
 Child Protection Case WorkerIRC (International Rescue Committee)خوستApr-4
 Market Development SpecialistIDLGچند ولایتApr-6
 Flying Humanitarian Access ManagerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Flying HR Admin OfficerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
 Flying Logistic OfficerAction Against Hungerچند ولایتMar-31
en