در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  DRR Field EngineerCTGچند ولایتJul-13
  Field M&E and Reporting Officer TLOچند ولایتJul-8
  Surveyor CARE AFGHANISTANچند ولایتJul-4
  TB Provincial Focal PointMMRCAچند ولایتJul-2
  ریاست عدلیه ولایات خو...وزارت عدلیهچند ولایتJun-30
  Data CollectorOrganization of Awareness, Skills and Knowledgeچند ولایتJun-30
  Marketing ManagerAbdullah Jalalzai LTDچند ولایتJul-7
  Provincial Security Officer(MSH) Management Sciences for HealthخوستSep-30
  Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
  Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
  Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
en