در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Provincial CLTS CoordinatorFHI360/IHSANچند ولایتDec-29
 Skills Development OfficerCARE AFGHANISTANچند ولایتDec-22
 Senior Data Management Assistant UNHCRخوستDec-15
 معاون مالی و اداری 19 پ...وزارت تحصیلات عالیچند ولایتDec-18
 Gender & ESS Officer WEE-RDP/MRRDخوستDec-18
 Regional M&E OfficerWEE-RDP/MRRDخوستDec-24
 Regional M&E OfficerWEE-RDP/MRRDخوستDec-24
 Gender & ESS Officer WEE-RDP/MRRDخوستDec-18
 Regional Enterprise Development (ED) Pr...WEE-RDP/MRRDخوستDec-17
 ED Regional Program OfficerWEE-RDP/MRRDخوستDec-17
en