در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  انجنیر ارشد اطمینان ک...ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.اچند ولایتApr-29
  CLTS-Facilitator CoARخوستApr-27
  Female Vaccinator Humanitarian Assistance & Development Association for Afghanistan(HADAAF)خوستApr-24
  WASH Assistant (Engineer)CoARخوستApr-27
  Hygiene PromoterCoARخوستApr-27
 Provincial CoordinatorEQUALITY for Peace and Democracy(EPD)چند ولایتApr-30
 Admin/Finance OfficerEQUALITY for Peace and Democracy(EPD)چند ولایتApr-30
 Regional Access to Finance (A2F) Office...WEE-RDP/MoWAخوستApr-30
 Field Officer CDROچند ولایتApr-24
 IT & Western Union Assistant For Logar...Bank-e- Millie Afghanچند ولایتApr-29
 Credit & Marketing Officer for Paktia ...Bank-e- Millie Afghanچند ولایتApr-28
 Internship/ MaleCitizen Charter/MRRDچند ولایتApr-26
 Deputy Safety AdvisorAfghanistan International NGO Safety ORGخوستApr-22
 Safety Advisor Assistant Afghanistan International NGO Safety ORGخوستApr-20
 Field MonitorIDLGچند ولایتApr-19
 Field MonitorIDLGچند ولایتApr-19
 Professional Development ShortTraining...Headway International Academyچند ولایتDec-31
 Professional Certified Trainings in Tas...Headway International Academyچند ولایتDec-28
 Short Term Training Opportunities in Ta...Headway International Academyچند ولایتDec-28
en