ﻣﻌﻠم ﻣﺿون ﺳﺎﯾﻧس دوره ﻣﺗوﺳطﮫ
Vacancy Number:KVID20170305-35644
Title: ﻣﻌﻠم ﻣﺿون ﺳﺎﯾﻧس دوره ﻣﺗوﺳطﮫ
Category:education
Duration:1 Year
Exp.:2017-03-05-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Gender:Male/Female
Location
Organization:مکتب نسوان ملی سوله |About مکتب نسوان ملی سوله
City:Kabul
Country:AF
Qualification
Education:داراﯾﯽ ﻋﻠﻣﯾت ﻗوی در ﻗﺳﻣت ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺳﺎﯾﻧﺳﯽ دوره ﻣﺗوﺳطﮫ
Work Experience:ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری Years
Qualification:

درﺟﮫ ﻟﯾﺳﺎﻧس.
داراﯾﯽ ﻋﻠﻣﯾت ﻗوی در ﻗﺳﻣت ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺳﺎﯾﻧﺳﯽ دوره ﻣﺗوﺳطﮫ.

اوﻟوﯾت ﺑﮫ  ﮐﺎﻧدﯾدان داده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دارای ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری و ﺗدرﯾس درﻣﮑﺎﺗب  دوره

ﻣﺗوﺳطﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺗﺳﻠط ﺑﮫ زﺑﺎن دری، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭘﺸﺘﻮ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘروﮔرام ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗر و داﺷﺗن ﺗﺟرﺑﮫ در اﺳﺗﻔﺎده  از ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺻﻧﻔﯽ.

اوﻟوﯾت ﺑﮫ اﺷﺧﺎص داده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دروْﻣ ﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺗﺟرﺑﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

داﺷﺗن ظرﻓﯾت ﮐﺎری و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣردم  طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون.
داﺷﺗن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری در ﻣﺣﯾط ﻣﮑﺗب ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی.
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﺑﺎز و آﻣﺎده ﭘذﯾرش ﺣﺎﻻت ﺟدﯾد و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ.

Duties & Responsibilities

ﺗدرﯾس ﻣﺿﺎﻣﯾن و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺳﺎﯾﻨﺴﯽ از ﻗﺑﯾل زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﯾوﻟوژی وﻋﻠﻢﻓﯾزﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺻﻧف ﺷﺷم و ھﻔﺗم دوره ﻣﺗوﺳطﮫ.ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺗﯾب ﭘﻼن درﺳﯽ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧدرد ھﺎ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ .ﺗﮭﯾﮫ ﭘﻼن درﺳﯽ وﺑﺮرﺳﯽ اھﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ھﻔﺘﮫ وار ﺟﮭﺖ ﻣﺮور ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻣﻮزﺷﯽ.ﺗﮭﯾﮫ ﭘﻼن  و ﻣواد درﺳﯽ ﺑرای ھر ﻣﺿﻣون واﺳﺗﻔﺎده از روش آﻣوزﺷﯽ ﻻﺑراﺗواری.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺳﺎﯾﻧﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺷرﯾﺢ، ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ، ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ، و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺷﺎﮔردان در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻻﺑراﺗواری و ﻣطﺎﻟب آﻣوزﺷﯽ.ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺗﯾب ﻧﻣودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺷﺎﮔردان از طرﯾق آﻣوزش ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ           ﻓردی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻧواع ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ.اﯾﺟﺎد و ﺣﻣﺎﯾت از روش ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷﺎﮔرد ﻣﺣوری ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻓﺿﺎی آﻣوزش ﻓﻌﺎل و ﻣﻧظم.ھداﯾت ﺷﺎﮔردان ﺑوﺟﮫ اﺣﺳن و اﺳﺗﻔﺎده و ﺗﻧظﯾم  ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻣوزﺷﯽ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﻔﻘود ﺷدن           ﯾﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده آﻧﮭﺎ.ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﺎﮔردان در اﻣورات درﺳﯽ و ﺗﮭﯾﮫ راﭘور ﮐﺎری و ھﻣﭼﻧﺎن اراﯾﮫ ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﺎﮔردان ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﮑﺗب و واﻟدﯾن ﺷﺎﮔردان.ﮐﻣﮏ ﮐردن در اﻧﺗﺧﺎب ﻣواد و ﻣطﺎﻟب آﻣوزﺷﯽ ﺷﺎﮔردان و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﺋول و ﻣراﻗﺑت ازوﺳﺎﯾلﺗدرﯾﺳﯽ و اﻣوزﺷﻲ ﻣوﺟوده.ﺳﮭم ﮔﯾری و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣدﯾر در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی ﺷﺎﮔردان.و دﯾﮕر وظﺎﯾف ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺳﭘرده ﺧواھد


Submission Guideline

ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ و ﻣﻌرﻓﯽ ﺧط ﺧود را ﺑﮫ اﯾﻣﯾل آدرس ذﯾل ﺑﻔرﺳﺗﻧد:

[email protected]

Email:
در