ﻣﻌﻠم ﻣﺿﻣون ﻋﻠوم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوره ﻣﺗوﺳطﮫ
Vacancy Number:KVID20170305-35646
Title: ﻣﻌﻠم ﻣﺿﻣون ﻋﻠوم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوره ﻣﺗوﺳطﮫ
Category:education
Duration:1 Year
Exp.:2017-03-05-(3 Months Ago)
Jobs no:1
Gender:Male/Female
Location
Organization:مکتب نسوان ملی سوله |About مکتب نسوان ملی سوله
City:Kabul
Country:AF
Qualification
Education:داراﯾﯽ ﻋﻠﻣﯾت ﻗوی در ﻗﺳﻣت ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دوره ﻣﺗوﺳطﮫ
Work Experience:ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری Years
Qualification:

درﺟﮫ ﻟﯾﺳﺎﻧس.
داراﯾﯽ ﻋﻠﻣﯾت ﻗوی در ﻗﺳﻣت ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دوره ﻣﺗوﺳطﮫ.
اوﻟوﯾت ﺑﮫ  ﮐﺎﻧدﯾدان داده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دارای ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری و ﺗدرﯾس درﻣﮑﺎﺗب  دوره

ﻣﺗوﺳطﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺗﺳﻠط ﺑﮫ زﺑﺎن دری، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭘﺸﺘﻮ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘروﮔرام ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗر و داﺷﺗن ﺗﺟرﺑﮫ در اﺳﺗﻔﺎده  از ﺗﮑﻧﺎﻟوژی ﺻﻧﻔﯽ.
اوﻟوﯾت ﺑﮫ اﺷﺧﺎص داده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ  ﺗﺟرﺑﮫ داﺷﺗﮫ

ﺑﺎﺷﻧد.

داﺷﺗن ظرﻓﯾت ﮐﺎری وھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻣردم  طﺑﻘﺎت ﮔوﻧﺎﮔون.

داﺷﺗن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری در ﻣﺣﯾط ﻣﮑﺗب ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی.
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﺎر در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﺑﺎز و آﻣﺎده ﭘذﯾرش ﺣﺎﻻت ﺟدﯾد و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ.

Duties & Responsibilities

ﺗدرﯾس ﻣﺿﺎﻣﯾن و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎت ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺻﻧف ﺷﺷم و دوره ﻣﺗوﺳطﮫ.

ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺗﯾب ﭘﻼن درﺳﯽ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧدرد ھﺎ و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ.درﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزی درﺳﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ودر ﺻﻧوف ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻻی ﻧظرﯾﺎت و ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺑﺎﻻی ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻗﻌﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺳم ھﺎ و ﺳﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ.ﺗﮭﯾﮫ ﭘﻼن وﺗرﺗﯾب ﻧﻣودن ﻣواد ﻣﻧﺎﺳب درﺳﯽ.

ﺗﮭﯾﮫ و ﺗرﺗﯾب ﻧﻣودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ھﺎی ﺷﺎﮔردان از طرﯾق آﻣوزش ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ           ﻓردی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻧواع ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ.اﯾﺟﺎد و ﺣﻣﺎﯾت از روش ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷﺎﮔرد ﻣﺣوری ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻓﺿﺎی آﻣوزشﻓﻌﺎل و ﻣﻧظم.ھداﯾت ﺷﺎﮔردان ﺑوﺟﮫ اﺣﺳن و اﺳﺗﻔﺎده و ﺗﻧظﯾم  ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻣوزﺷﯽ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﻔﻘود ﺷدن           ﯾﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده آﻧﮭﺎ.ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﺎﮔردان در اﻣورات درﺳﯽ و ﺗﮭﯾﮫ راﭘور ﮐﺎری و ھﻣﭼﻧﺎن اراﯾﮫ

ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﺎﮔردان ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﮑﺗب و واﻟدﯾن ﺷﺎﮔردان.ﮐﻣﮏ ﮐردن در اﻧﺗﺧﺎب ﻣواد و ﻣطﺎﻟب آﻣوزﺷﯽ ﺷﺎﮔردان و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳﺋول و ﻣراﻗﺑت ازوﺳﺎﯾل ﺗدرﯾﺳﯽ و اﻣوزﺷﻲ ﻣوﺟوده.ﺳﮭم ﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺎور ﺑﮫ ﮔروه ﺷﺎﮔردان

.ﺳﮭم ﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺎور ﺑﺎ اﻧﺟﻣن ﺷﺎﮔردان.

و دﯾﮕر وظﺎﯾف ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﺳﭘرده ﺧواھد ﺷد.


Submission Guideline

ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺧﻠص ﺳواﻧﺢ و ﻣﻌرﻓﯽ ﺧط ﺧود را ﺑﮫ اﯾﻣﯾل آدرس ذﯾل ﺑﻔرﺳﺗﻧد:

[email protected]

Email:
در