اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات..

تاریخچه
در تاریخ  18 سرطان سال 1389  بیش از چهل مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی یکجا شده و دست به تأسیس یک نهاد بزرگ به نام اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان زدند. و هیئت مدیره تعیین گردید
ده ها  مؤسسۀ تحصیلات عالی خصوصی در زیر پوشش اتحادیه  به طور منظم و منسجم با همدیگر کار می کنند
مراسم افتتاحیۀ اتحادیه به تاریخ 6 میزان 1391 در هوتل انترکانتیننتال و با اشتراک مقامات بلند پایه وزارت تحصیلات عالی، اعضای مجلس نماینده گان، مسؤولان اتاق های تجارت، نهادهای مدنی، رسانه ها و اهل فرهنگ و ادب، طی یک محفل باشکوه برگزار شد و اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بعد از آن رسماً فعالیت های خویش را آغاز نمود. تا کنونی که سه سال از فعالیت اتحادیه می گذرد در این مدت اتحادیه توانست دست آوردهای چشم گیری داشته باشد
پس از یک انتخابات آزاد و شفاف ، رییس و اعضای هیئت مدیرة اتحادیه انتخاب شدند، که محترم داکتر شفیع الله نعیمی رییس پوهنتون رنا به حیث رییس دوره یی اتحادیه انتخاب شدند. و معاونین آن، محترم ذاکر حسین ارشاد، معاون علمی تدریسی دانشگاه ابن سینا به عنوان معاون امور اکادمیک، محترم خواجه محمد شفیق علوی معاون مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر به حیث معاون انکشاف و روابط عامه و محترم عبدالله عبدالبر معاون ارتباطات پوهنتون سلام، معاون فرهنگی انتخاب شدند
همچنان نهاد های رنا ابن سینا ازهر زاول کاردان غرجستان خاتم النبیین (ص) کاتب غالب سلام کاروان دعوت جامی آریا آسیا به صفت اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند
در پهلوی ساختار اصلی اتحادیه یک مجمع اداری و اجرائیوی نیز ساخته شد که دارای کمیته های مختلف می باشد که دارای رئیس اجرائیه که زیر مجمع این ریاست چهار هماهنگ کننده ) هماهنگ کننده اداری و مالی ،امور اکادمیک، امور محصلان و روابط عامه و بخش نشرات( می باشد. که اخیرا بخش کمیته ها نیز زیر دست است تا فعال گردد
 

در