اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اترا )

اداره تنظیم خدمات مخابراتی ( اترا) مسول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی در سطح کشور بوده که درچوکات وزارت مخابرات طور مستقل با روش باز، شفاف ، هدفمند وبدون تبعیض فعالیت می نماید .
 

در