اداره مستقل ملی ستندرد انسا

پس منظر اداره مستقل ملی ستندرد انسا:

دیدگاه (انسا ) مبنی برتشکیل یک اداره ملی، واحد و مستقل میباشد که درسرتاسرافغانستان صلاحیت وظرفیت پاسخگوئی به نیازمندی ها برای تدوین نظارت و تطبیق ستندردهای ملی جهت اجرای ازمایشات کیفی و ارائه تصادیق کیفی و اعتبارنامه را درتمام ساحات فعالیت خویش دارا باشد.

اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان (انسا) فضای مناسب را برای رشد پایداراقتصاد ملی کشور، طرح قوانین و  مقررات مربوط به رشد وانکشاف ستندردها که متضمین تطبیق نورم و ستندرد وکنترول کیفیت امتعه وارداتی، صادراتی، تولیده  وعرضه خدمات در سرتاسرکشور باشد، ایجاد مینماید.

اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان (انسا) برای ایفای این نقش اهداف ستراتیژیک ذیل را معرفی نموده است:

هدف عمده همانا ایجاد تسهیلات، انکشاف و تقویه زیربنای تخنیکی برای ستندرد گذاری ، ارزیابی مطابقت، اعتباردهی و مترولوژی میباشد که در رشد اقتصاد و تجارت، بر طرف نمودن موانع تخنیکی به تجارت و فراهم آوری زمینه ها برای تبادله امتعه افغانی در بازار جهانی سهم ارزنده داشته باشد.

بهبود ستندرد زندگی مردم، صحت و مصؤنیت افغانها، حمایت از مستهلکین و حفاظت از محیط زیست.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

هدف وظیفه :

نظارت ، کنترول ومراقبت از تمام امور حمل و نقل (ترانسپورتی) و حفظ و مراقبت ازجایداد های منقول و غیر منقول، سیستم  مرکزی گرمی ، سیستم آبرسانی ، تیلفون، برق ، جنراتور و ترمیمات وسایل تخنیکی بمنظورعرضه  خدمات بهتر.

 

در