اداره ملی حفاظت محیط زیست

  اداره ملی حفاظت محیط زیست :

ایجاد وتطبیق چارچوب های تقنینی ، حقوقی و انتظامی خدمات برای تحفظ کیفیت هوا ، آب ، خاک و الودگی ها و اداره منابع طبیعی توحید و ادغام مسایل محیط زیست در روند پالیسی ها و برنامه های ملی و انکشاف تامین هماهنگی بهتر با سایر ارگان های ذیربط دولتی ، ارائیه مشوره ها در مورد مسایل محیط زیستی با ادارات ذیربط اجرائیوی ، پزیرش و تطبیق و اجرای توافقات چندین جانبه محیط زیستی که افغانستان عضویت آنرا دارد .

هدف برنامه CBR :

برنامه CBR  یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و  وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد ، و ذریعه بودیجه ملی از طریق (ARTF ) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارت دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد . این وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کدرهای ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکا ء به مشاورین خارجی کم شود .

اشخاص که از رطریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها  همکاری جدی نموده بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نماید . شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد . اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه :

مدیریت ورهبری فعالیت های ریاست اطلاعات وارتباط عامه و انعکاس تمام فعالیت ها، پیشرفت ها و دست آورد های اداره از طریق رسانه های چاپی، سمعی و بصری، جهت آگاهی عامه.

در