ادارۀ مرکزی احصائیه

Backgroundپس منظر اداره  مرکزی احصائیه:
اداره مرکزی احصائیه نهاد علمی ومهم درسطح ادارات جمهوری اسلامی افغانستان است که هدف آن ارائه ارقام احصائیوی شامل تمام ابعاد اقتصادی واجتماعی کشور ونشر آن به منظور استفاده نهاد های دولتی ، غیر دولتی ، موسسات داخلی و بین المللی میباشد.
وظایف اساسی:
با در نظرداشت حکم مادۀ هشتم قانون احصائیه، این اداره دارای وظایف ذیل میباشد:
1- جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر معلومات احصائیوی در موارد مربوط به امور تجارتی، صنعتی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و وضع فعالیت های عموم مردم.
2- همکاری با وزارت ها، ادارات دولتی در جمع آوری، ترتیب و نشر معلومات احصائیوی به شمول احصائیه های حاصله از فعالیت آنها.
3- اجرای سرشماری نفوس و سروی های احصائیوی.
4- جلوگیری از تکرارعمل در مورد معلومات که توسط وزارتها و ادارت دولتی یاغیر دولتی جمع آوری میگردد.
5- رشد و انکشاف عمومی احصائیه های توحید شدۀ اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور و انسجام پلانها جهت توحید  آن.
6- انکشاف و تجویز تصانیف و ستندردهای مناسب جهت استفاده وزارتها و سایر ادارات دولتی.
7- انکشاف متداوم و نگهداشت دیتابیس های (مراکز معلومات)مناسب حاوی معلومات مذکور برای همه استفاده کننده گان به استثنای معلومات محرم مندرج احکام این قانون.
8- اتخاذ تصمیم در مورد شیوۀ جمع آوری، توحید و چگونگی زمان نشر معلومات احصائیوی.
در پهلوی قانون احصائیه بمثابه رهنمود کار در جهت تنظیم  و پیشبرد فعالیت های احصائیوی، توضیح وظایف و صلاحیت های این اداره، کمیته های ملی احصائیه و سرشماری تحت ریاست معاون دوم  رئیس جمهور ایجاد گردیده است.
 ارقام و معلومات احصائیوی که در نتیجۀ اجرای سرشماریها و سرویها بدست میاید بنابر حکم مادۀ هجدهم قانون احصائیه نزد این اداره محرم بوده صرف نتایج عمومی آن بعد از تحلیل و تجزیه طی نشرات موقوت و غیر موقوت این اداره غرض استفادۀ طراحان پالیسی، پلانگذاری، محققین تصمیم گیرنده گان و سایر علاقمندان نشر میشود.

در