انجمن رهنمای خانواده افغان

انجمن رهنمای خانواده افغان یک مؤسسه غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بوده که در سال۱۹۶۸  تأسیس گردیده است. این مؤسسه از بدو تأسیس خویش در بخش صحت و حقوق باروری فعالیت نموده و عضو دایمی فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده در حوزۀ جنوب آسیا میباشد. هدف انجمن عبارت از بهبود حالت صحی فامیلهای افغان از طریق عرضۀ خدمات جامع صحت باروری و خدمات اساسی صحی بخصوص به افراد بی بضاعت و محروم میباشد. انجمن یک نهاد داوطلبانه بوده که توسط یک تیم رضاکاران باتجربه رهبری گردیده که این تیم مسئولیت طرح پالیسی، پلانگذاری ستراتیژیک، بسیج منابع، دادخواهی و نظارت را بر عهده دارد
 

در