انستیتوت آزما در بخش های متنوع تخنیکی ومسلکی عرضه خدمات مینماید شاخصه انستیتوت آزما آموزش همزمان نظری وعملی رشته های ادبیات انگلیسی, کمپیوتر ساینس و انجینیری با تجهیزات مدرن بصورت معیاری بوده طوریکه تجربه عملی که در طول مدت تحصیل کسب میگردد تضمینی مناسب برای فردای بهتر خواهد بود.
ماموریت:
آموزش منابع انسانی در بخش های تخنیکی و مسلکی
اهداف:
آموزش و پژوهش در رشته های تخنیکی و مسلکی شامل انجینیری ساختمانی، کامپیوتر ساینس، زبان وادبیات انگلیسی .
توانمند سازی جهت کسب فرصت های شغلی مناسب از طریق آموزش عملی و کاربردی.

در