انستیتوت خصوصی تعلیمات تخنیکی ومسلکی..

انستیتوت خصوصی تعلیمات تخنیکی ومسلکی مکین یک اداره سکتور خصوصی بوده که به منظور انکشاف علم ودانش درمرکزولایت لوگرجدیداًتأسیس گردیده . هدف عمده انستیتوت خصوصی مکین کاهش سطح بیسوادی وازبین بردن نظریات منفی درباره نهادهای تعلیمی خصوصی توسطه ارایه خدمات واقعی وعام المنفعه با جذب استادان با تجربه وکادری میباشد
 

در