جمعیت هلال احمر افغانی و جمعیت هلال..

جمعیت  هلال اجمر افغانی یک نهاد خیره مستقل و بی طرف بوده که با در نظر داشت اصول و پرنسیب های خودش و نهضت های صلیب سرخ و هالا احمر ها بری اسیب پذیر ترین اقشار جامعه عرضه خدمات از طریق شبکه وسیع رضاکاران و کارمندانش در مناطق دور دست و جاهای که دسترسی به ان مقدور نیست مینماید جمعیت هلال احمر افغانی با درنظر داشت اصول و ممعیاراتش در نظر دارد تا در تفاهم با شایر شرکای کاری خودش سطح دسترسی مردم اسیب پذیر را به خدمات بهبود بخشد.

در