جمهوري اسلامي افغانستان وزارت صحت..

عرضه خدمات باکیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ ومیر و بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی ، کمک  ورهنمایی دوکتوران معالج شفاخانه.

در