ریاست تصدی خانه سازی

ریاست تصدی خانه سازی در سال 1341 تحت نام فابریکه خانه سازی در شهر کابل ایجاد گردیده است و در بخش های تولیدی و ساختمانی در چوکات وزارت شهر سازی و مسکن فعالیت می نماید

در