ریاست تصدی ساختمانی بنائی

تصدی ساختمانی بنائی در سال 1346 مبتنی بر نیازمندیهای مبرم کشورعزیز مان افغانستان ارتقاء سطح زندگی جامعه در ساحات مختلف اقتصادی و اجتماعی تاسیس و به فعالیتهای ساختمانی آغاز نموده کار تعداد صدها پروژه عام المنفعه صنعتی و مدنی را تکمیل و به بهره برداری سپرده است اکنون تصدی در چوکات وزارت شهرسازی و مسکن به فعالیت مشغول بوده و همچنان چندین پروژه ساختمانی عام المنفعه منجمله پروژه شهرک بنائی واقع بگرامی که یک پروژه خانه سازی برای هموطنان شریفمان می باشد تحت کار دارد

  اهداف تصدی اساسی تصدی ساختمانی بنائی

  سهیم گیری موثر در عمران کشور و همچنان گزار ازتولید ساختمان  های سنتی به ساختمانهای صنعتی و مدنی و رهایشی مدرن .  ایجاد خدمات ساختمانی در امور پشرفت کشور ازقیبل ساختمان های (صنعتی ،مدنی ،عام المنفعه و احداث شهرک های رهایشی) که جوابگوی نیازمندی روز باشد. بوجود آوردن یک موسسه ساختمانی با طرزالعمل تجارتی و تولید مواد ساختمان مورد ضرورت پروژه های تحت کار. ایجاد طرزالعمل تجارتی برای ساختمان های مجهز  ادارات وموسسات  دولتی ،انفرادی و موسسات خصوصی . سعی جهت انکشاف تصدی و نیازمندی های عمرانی وظرفیت سازی پرسونل فنی واداری و دستیابی به تکنالوژی جدید و استفاده از آن به شکل موثر. رقابت سالم اقتصادی و ساختمانی به موسسات مشابه المرام و همچنان کنترول و پاِئین آوردن قیمت  ساختمان با کیفیت عالی در بازار آزاد.  رشد اقتصاد ملی به اساس تولید و عرضه ساختمان به قیمت نازل و ایجاد شعل برای ۱۵۰۰۰ نفر در روز.  سروی طرح و دیزاین ساختمانهای صنعتی َ، مدنی ، تجارتی ، رهایشی و ترتیب بلاک های شهرک های رهایشی

در