ریاست شاروالی ایبک که در سال 1313 هجری خورشیدی تاسیس گردیده  واحد دوم اداری ریاست اداره مستقل ارگانهای محلی  در  ولایت سمنگان ، شهر ایبک میباشد وظیفه عمده آن عرضه خدمات عامه و تامين رفاه و نیازمندی های عمومی ساکنان شهر، تطبیق پلان های شهری ، ارایه خدمات شهری از قبیل تنظیف، سرسبزی و عرضه خدمات مختلف النوع برای شهروندان و حفظ و مراقبت پارک ها وغیره میباشد.

ریاست شاروالی ایبک دارای سه ناحیه میباشد که مساحت مجموعی این سه ناحیه بالغ بر 40 کیلومتر مربع میشود.

ریاست شاروالی ایبک یک اداره تصدی میباشد و هیچ نوع کمکی را از دولت برای اجرای برنامه هایش دریافت نمیکند.

درآمد عمده شاروالی از درک جمع آوری تکس صفایی ، تکس خدمات شهری نمرات رهایشی و اجاره جایداد های شاروالی میباشد که این درآمد ها برای اجرای پروژه های بزرگ کافی نیست و شاروالی ایبک را بشدت به کمک و یاری دونرها برای اجرای برنامه های زیربنایی اش نیازمند میسازد.

ریاست شاروالی ایبک برای عرضه خدمات بهتر برای شهروندان و زیبایی شهر یک سلسله پروژه و برنامه ها را روی دست گرفته که تنویر پارک مرکزی شهر ایبک با پایه های ( سولری) انرژی آفتابی یکی از آنهاست که توسط دفتر محترم GIZ/RCD  تمویل گردیده و توسط شهر داری این ولایت تطبیق میگردد.

ریاست شهر داری ولایت سمنگان بخاطر پیش برد آموزش برنامه حفظ و مراقبت سولری برای یک تن آموزگار مسلکی که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد ضرورت دارد بنآ از آموزگاران مسلکی خواهشمندیم تا خلص و ُسوانح خویش را به ریاست شهرداری مقیم ولایت سمنگان تسلیم نمایند.

در