شرکت خدمات مشورتی صاحبی

Background

شرکت خدمات مشورتی صاحبی یک شرکت خصوصی و راجستر شده در اداره آیسا  می باشد.
اکنون با داشتن امکانات و تجربه فراوان به سوی اهداف و آرمانهای خویش که خدمت به اقتصاد این کشور است روان می باشد.
شرکت خدمات مشورتی صاحبی میتواند خدمات مالی و حسابداری را به شکل کامل در سطح استندرد بین المللی در اختیار شرکتها و موسسات قرار دهد.
تمام شرکتها و موسسات در هر نوع و با هر فعالیت، اعم از غیر انتفاعی، خدماتی، تجارتی و تولیدی می توانند برای بخش  مالی و حسابداری خود شرکت صاحبی را به عنوان یک همکار مطمئن و خبره انتخاب کنند

 

در