شرکت وارداتی ادویه و سامان آلات طبی..

1 درجه تحصیل :لیسانس دانشکده فارمسی (فارمسیست )و یا هم فارغ التحصیل انستیوت دو ساله
2 بلدیت با زبان ملی  و لسان انګلسی
3 دارای دو سال تجربه کاری در بخش بازاریابی ادویه در مارکیت
چهار نفر مارکیت منیجر و شانزده نفر مارکیت آفیسر.
نوت : مارکیت منجر (مدیر بازاریاب) باید درجه تحصیلی لیسانس در فارمسی و دارای 4 سال تجربه کاری در بازاریابی با تایید مرجع دفتر قبلی.
 

در