شورالی عالی صلح افغانستان، کمیته صلح..

برنامه صلح ،آشتی ملی و برگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان با هدف استراتیژیک دولت افغانستان جهت  ایجاد یک محیط امکان پذیر برای امنیت متداوم بشری و انکشاف مطابقت دارد. پروگرام صلح ،آشتی ملی و برگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان یک برنامه مهم برای صلح و برگشت به زندگی مسالمت آمیز می باشد. که از طرف دولت افغانستان رهبری گردیده و منجانب جامعه بین المللی حمایت میگردد. برای بدست آوردن صلح و ثبات به سطوح ملی ومحلی سعی و کوشش صورت خواهد گرفت، و به اینطور تمامی تلاشها برای برگشت به زندگی مسالمت آمیز و مصالحه تحت یک چتر آورده خواهند شد.
 
هدف برنامه صلح ،آشتی ملی و برگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان عبارت از ترویج صلح از طریق یک راه حل سیاسی می باشد. این برنامه جنگجویان و رهبران را که قبلا طرفدار مخالفین مسلح و گروه های افراطی بودند ترغیب خواهد نمود،  تا از خشونت دست کشیده و و درصلح و تحت قوانین افغانستان زندگی نمایند و به کشور برگردند و در اعمار مجدد یک افغانستان جدید سهم گیرند. و این در مطابقت با قانون اساسی افغانستان میباشد.
 
هدف اصلی برنامه صلح ،آشتی ملی و برگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان تسهیل  روند صلح و برگشت به زندگی عادی آن جنگجویان میباشد، که میخواهند جنگ را کنار گذاشته و همچنین جامعه خود را حمایت نمایند. این پروگرام از طرف دارالانشاء مشترک بر اساس راهنمائی شورای عالی صلح تطبیق میگردد.  
 
همکاری های برگشت به زندگی مسالمت آمیز و انکشافی پروگرام صلح و برگشت به زندگی مسالمت آمیز در مجموع توسط وزارت های مربوطه بشمول ذیل، تطبیق میگردند:
 

 • ریاست امنیت ملی
 • وزارت دفاع
 • وزارت داخله
 • وزارت کار،امور اجتماعی،شهدا و معلولین
 • وزارت فواید عامه
 • وزارت احیا و انکشاف دهات
 • وزارت زراعت،آبیاری و مالداری
 • وزارت امور سرحدات و قبایل
 • وزارت معارف
 • وزارت اطلاعات،فرهنگ و توریزم
 • وزارت امور حج و اوقاف
 • ریاست مستقل اورگانهای محلی
 • شوراهای ولایتی و ولسوالی و والی ها،سازمان های جامعه مدنی ومبنی بر جامعه ، کمپنی های شخصی و همچنان مقامات قریه یا شهرداری.
 • از سایر وزارت ها و دوایر دولتی و همچنین از سازمان های جامعه مدنی و کمپنی های خصوصی نیز تقاضا بعمل میآید، تا فرصت های لازم برای شمولیت در این برنامه را شناسائی نمایند.

 
بمنظور اینکه برنامه صلح ،آشتی ملی و برگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان مؤفق باشد، اداره آن باید با شفافیت و دقت عالی صورت گیرد. جرگه مشورتی صلح  توصیه نموده است که دولت باید به همکاری مردم برای یقینی ساختن شایسته سالاری در عرصه استخدام کارمندان در تمام سطوح، اقدامات لازم نماید و علیه فساد اداری و اخلاقی همچنان از تصاحب غیرقانونی ملکیت ها جلوگیری نماید.
 
تطبیق پروگرام صلح و برگشت به زندگی مسالمت آمیز در ولایات و ولسوالیها
 
پیشبرد امور برنامه صلح ،آشتی ملی و برگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان در ولایات منجانب یک شورای صلح ولایتی رهبری خواهد گردید. ریاست شورای ولایتی صلح را والی بدوش داشته و شامل اعضای کمیته انکشافی ولایتی (بشمول زنان)، کمیته امنیتی، ریس شورای ولایتی علماء خواهد بود. به ولسوال ها وظیفه داده خواهد شد ، تا کمیته های ولسوالی شامل عاملین دولتی و غیر دولتی را ایجاد نمایند، که به والی ولایات مربوطه راپور خواهند داد.   
 
 
نقش و مسولیت ها:
دارالانشاء مشترک یک دارالانشاء ولایتی را استخدام خواهد نمود، تا تطبیق مؤثر و کارگر برنامه هذا را در ولایات با الویت های مقدم حمایت نماید.
مامور اداری /مالی به ریس دارالانشاء مشترک ولایتی راپور خواهد داد.

در