اداره لیسه عالی کاروان بعه تعداد محدودی از استادان مسلکی و باتجربه بیشتر از سه سال در رشته های ذیل ضرورت دارد.
 

در