لیسه عالی خصوصی دنیا

لیسه عالی خصوصی دنیا در سال 1388 تأسیس شده، دارای سه نماینده گی بوده که نماینده گی مرکزی آن در دارالامان و نماینده گی ها دیگر آن در پروان 3 ولایت کابل و در ولایت تخار میباشد، در این لیسه از شاگردان دوره نرسری الی صنف دوازدهم تدریس میگردد. نصاب درسی این مکتب 100 فیصد نصاب معارف بوده و 5 فیصد مضامین آکسفورد نیز تطبیق میگردد.
هدف اساسی این مکتب خدمت به اولاد وطن از طریق تعلیم و تربیه میباشد.
این مکتب تا حال 3 دوره از شاگردان را فراغت داده است و امتیازات این لیسه بدست آوردن سه تقدیر نامه یکی از طرف وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان و دو تقدیر نامه دیگر از طرف ریاست معارف شهر است.

 

در