لیسه عالی خصوصی لمر نوین

لیسه عالی خصوصی لمر نوین  که ثبت و راجسترشده وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.در در دولایات (کابل و پروان)  به فعالیت اغاز نموده است که شماره 1 ان در حصه دوم خیرخانه وشماره 2 ان در ولسوالی بگرام سرک میدان هوائی بگرام  لیسه موقعت دارئ.

در