مجتمع شرکت های آریا

 مجتمع شرکت های آریا یک شرکت تجارتی بوده که از سال 2011 بدین سو در افغانستان فعالیت داشته و به  سرعت انکشاف نموده و در مدت زمان کوتاه توانست تقدیر نامه های در عرصه خدمات خویش بدست بیاورد. که با داشتن دفاتر در شهر کابل مزار شریف هرات و استانبول ترکیه که در عرصه تجارت مصدر خدمت برای مردم افغانستان باشد 
 

در