مجمع قضات زن/ اداره ملل متحد برای زنان

معلومات عمومی:
مجمع قضات زن افغان در چوکات ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  به هدف ارایه خدمات قضایی وقضاوت مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق زنان وقضاوت عادلانه با رویکرد تساویی جنسیتی وقضاوت پاسخگو با مسایل جندر در چوکات ستره محکمه ایجاد گردید. 250  قاضی زن ازسراسر کشور عضویت رسمی  این مجمع را دارا می باشد که در ولایات مختلف فعالیت می نمایند. این مجمع قضات زن افغان  به هدف ارتقای ظرفیت کاری قضات زن وفراهم سازی زمینه های رشد مسلکی اعضاء وحمایت از دسترسی مساویانه به عدالت  با در نظر داشت  دور نمای افغانستان به عنوان کشور که در ان  تمام شهروندان/اتباع ازتساوی حقوق  ودسترسی  به عدالت بهره مند باشند، فعالیت می نمایند.
مجمع قضات زن افغان  به  منظور  پاسخگو ساختن نهادهای قضایی وچارچوب های حقوقی  در برابر زنان ودختران مطابق معیارها وتعهدات ملی وبین اللمللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تفاهمنامه ء را با اداره ملل متحد برای زنان UN Women  در راستای ایجاد واحد جندر  وسکرتریت / دارالانشاء این مجموعه و بهبود هماهنگی ومدیریت موضوعات مربوط به جندر در نهادهای قضایی، ثبت وتحلیل قضایا در محاکم را به امضاء رسانیده است . آمر مالی مسولیت دارد که تحت مفاد ومواد مندرج وپلان تفصیلی در زمینه تمام فعالیت های پروژه را ازنظر مالی وبودجه مدیریت وهماهنگی نماید.
 
 
 

در