مواظبت خانواده های افغان

مقدمه
 
موسسه مواظبت خانواده های افغان (کف) یک موسسه خیریه غیر حکومتی، غیر سیاسی،غیرانتفاعی و مستقل میباشد.این موسسه درجنوری سال 2003 میلادی درشهرکابل ایجادشده وباوزارت محترم اقتصاد دولت اسلامی افغانستان ثبت وراجستر میباشد.موسسه مواظبت خانواده های افغان دربخشهای صحت،آموزش و ریسرچ،وانکشاف جامعه درولایات کندوز،تخار ،بدخشان، لوگر و دایکندی مصروف عرضه خدمات صحی برای هموطنان دوردست میباشد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد CAF، لطفا از سایت بازدید نماید . www.caf.org.af
 

در