موسسه آی ای ام، پروگرام نور

در رابطه به پروگرام مواظبت چشم نور:
پروگرام مواظبت های چشم نور موسسه آی ایام  از سال  1966 بدین سو در عرصه خدمات مواظبت چشم در افغانستان فعالیت دارد. موسسه آی ای ام به صفت  یک موسسه در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر میباشد
 

در