موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت (MCCBO) یک موسسه غیر انتفاعی و غیر سیاسی  بوده و در زمینه های تعلیمی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارد. لیسه عالی معرفت به عنوان شاخه آموزشی و پرورشی موسسه در سال 1994 در روالپندی پاکستان تأسیس شده و تا ختم دوران طالبان در شهرهای راولپندی، اتک و پشاور فعالیت داشته و در سال 2002 به کابل انتقال یافت. تمام امتیازات و جایدادهای لیسه عالی معرفت در سال 2006 به شورای اجتماعی سرپرستی لیسه عالی معرفت واگزار شد و این شورا در سال 2012 به طور رسمی تحت نام موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در وزارت معارف، وزارت اقتصاد و وزارت مالیه ثبت و راجستر گردید.
 

در