موسسه اولویت های عاجل-کمک های طبی بین..

Background

موسسه اولویت های عاجل- کمک های طبی بین المللی یک موسسه فرانسوی، غیز دولتی، غیز انتفاعی غیر سیاسی و غیر مذهبی میباشد، تمام کارمندان این موسسه برای تحت پوشش قرار دادن ضرورت های اولیه قربانیان مردم ملکی که در معرض نابودی قرار داشته باشد، توجه صورت نگرفته باشد و یا از آفات طبیعی، جنگ و رکود اقتصادی متضرر شده باشد به صورت روزانه بسیج خواهد شد.
 موسسه اولویت های عاجا- کمک های طبی بین المللی در 18 کشور جهان افریقا، آسیا و خاور میانه  مستقر بوده و در بخش های مسؤنیت غذایی، صحت، تغذی،  بازسازی زیربنا ها، آب و  حفظ الصحه و بازیابی اقتصادی فعالیت دارد. در کشور افغانستان موسسه اولویت های عاجا- کمک های طبی بین المللی عمدتا مسؤلیت عرضه خدمات صحی (خدمات صحی ابتدایی و خدمات صحی اساسی) را در ولایات کنر و دایکندی بعهده دارد.
کارمندان به تقسیم اوقات و قوانین ذکر شده در قرار داد مطابق قوانین داخیلی موسسه احترام خواهند نمود

در