موسسه تحصیلات عالی خورشید

موسسه تحصیلات عالی خورشید در ماه حوت 1393 مجوز رسمی فعالیت را به دست آورده است. این موسسه با داشتن دانشکده های اقتصاد و حقوق در خدمت گسترش علم و دانش و پرورش کدرهای ورزیده در خدمت وطن و مردم خود قرار دارد.
مهیاسازی زمینه برای کسب تحصیلات عالی با والاترین معیارهای اکادمیک در یک فضای امن، مناسب و زیبا از اهداف اساسی خورشید است.

در