موسسه خدمات صحی و انکشافی افغان

موسسه خدمات صحی و انکشافی افغان يک موسسه غير انتفاعی، غير دولتی و غير سياسی است که توسط افغانها در 18 حمل 1369 تاسيس گرديده است. اين موسسه در افغانستان به شمارۀ (5) در وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان در لست مؤسسات ملی ثبت و راجستر شده است. اين موسسه يک عضوفعال اداره هماهنگی کمکها برای افغانها میباشد. (ACBAR) و در مؤسسۀ ادارۀ همبستگی موسسات غیر دولتی  (ANCB) ميباشد.
 

در