موسسه خیریه امداد یه رازعین (AFS)

موسسه امداد به رازعین جهت بشبرد امور فارم مرغهای گوشتی خویش واقع ولسوالی بغمان به یکنفر  کار مند مسلکی که در نگهداست مر غ های گوشتی تجربه کافی داشته باشد ضرورت دارد .

فارم مذکور یک فارم نمونوی بوده که در تریننگ سایر فارمداران در منطقه از ان کار گرفته میشود 

در