موسسه زنان کادنادا برای زنان..

در مورد موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان (CW4WAfghan) یک موسسه مبتنی بر عضویت است که در سال 1996 با دوازده شبکه داوطلب در کانادا تشکیل گردید. از طریق شبکۀ شان در کانادا،اعضای  CW4WAfghan معتقد اند که  اشخاص انفرادی، منحیث شهروندان جهانی، در همبستگی و  صداقت اراده و عمل میتوانند، باعث ایجاد تغییرات مثبت در جهان از طریق آموزش و ترویج عدالت اجتماعی و حقوق بشر، گردند.  برنامه های آنها در افغانستان شامل: 1) سرمایه گذاری بالای تعلیمات عامه، 2) کتابخانه های محلی و برنامه سوادآموزی و 3) تکنولوژی برای آموزش است. هر سال، در حدود 1000 معلمین و 50000 شاگردان مکاتب از این برنامه های تعلیمی مستفید میگردند. (معلومات مکمل در سایت ما قابل دسترس است www.cw4wafghan.ca ) ماموریت ما: کانادایی ها در همکاری با زنان افغان برای بهبود وضعیت حقوق بشر، پایان دادن به سرکوب زنان و فراهم آوردن فرصت ها برای زنان افغان عمل مینمایند، تا آنها بتوانند با عزت، قطعیت و هدف، زندگی کنند

در