موسسه مساعدین حقوقی مستقل افغانستان

موسسه مساعدین حقوقی مستقل افغانستان که در سال 2006 توسط گروهی از وکلای مدافع افغانستان تاسیس شده است، یک سازمان مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی می باشد. این موسسه در آغاز با دریافت کمک مالی از سازمان بین المللی انکشاف حقوق ، آغازبه فعالیت نموده و دارای چهار دیپارتمنت آموزش، زنان و آطفال، تحقیق و نظارت، وجزأ .میباشد و در سال 2007، ارائه خدمات حقوقی به موکلین را شروع کرد

در