موسسه نی قلعه یک موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی میباشد که به اساس فیصله کمسیون عالی ارزیابی موسسات غیر دولتی ازوزارت محترم اقتصاد افغانستان جواز فعالیت را اخذنموده است. موسسه نی قلعه دربخش های صحت و معارف درافغانستان فعالیت مینماید
اینک موسسه نی قلعه جهت خدمات بیشتر به معارف کشور پروژه ارتقای ظرفیت را روی دست گرفته واین پروژه ازولایت غزنی شروع میشود

در