موسسۀ تعلیمی و حقوق بشر مهر

سابقه و هدف:
هدف عمدۀ این موُسسه به عنوان یک نهاد اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی عرضه خدمات داوطلبانه و بشر دوستانه به انسانهای نیازمند جامعه بدون در نظر داشت تعلقات سیاسی ، قومی ، نژادی ، لسانی ، سمتی و غیره و همچنان سهمگیری
 فعال در بازسازی و اعمار مجدد ترفی و پیشرفت افغانستان بوده که برای مفاضد ذیل فعالیت مینماید

 موسسۀ تعلیمی و حقوق بشر مهر کمک های موُسسات بلن الملی و مرجع ذیعلاقه را جلب مینماید  

 اهداف عمده و اساسی موُسسه را سهمگیری فعال به خصوص زنان ، اطفال و مردان در احیا و بازسازی کشور در 
عرصه های مختلف تشکیل میدهد   

در