شرکت میدیا مارک یک شرکت انتفاعی افغانی راجستر شده حکومت افغانستان و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا "آیسا" می باشد که خدمات معیاری تبلیغات، مدیریت تبلیغات، مونیتورینگ تبلیغات را در افغانستان انجام میدهد.

در مورد وظیفه:

بر اساس ضرورت شرکت میدیا مارک پست گارد امنیتی را برای بر آورده ساختن نیاز های اداره از لحاظ مسایل ایمنی و امنیتی اداره ایجاد شده و گارد های امنیتی تحت نظر سوپروایز و مدیریت اداری شرکت فعالیت می کنند.

در